MAE STAFF NYRSIO YNG NGHYMRU YN BRIN O 1719 O AELODAU TÎM.

Arwyddwch ein deiseb i roi i Gymru y tîm nyrsio llawn y mae angen dybryd amdanyn nhw.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn Adran 25b i gynnwys iechyd meddwl cleifion mewnol a nyrsio cymunedol ar gyfer nyrsio diogel ac effeithiol i bawb.

Pasiwyd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) yn 2016 a dyma’r cyntaf o’i math yn Ewrop i roi lefelau staffio nyrsys yn gyfraith.

 

Mae adran 25B o Ddeddf Lefelau Staffio Nyrsio (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru gymryd pob cam rhesymol i gynnal lefel staff nyrsio benodol. Lefel staff nyrsio yw nifer a chymysgedd sgiliau nyrsys sy’n ofynnol i ddarparu gofal sensitif i gleifion. Yn ogystal, mae’n ofynnol i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau hysbysu’r cyhoedd o lefelau staff nyrsio ar unrhyw ward a gwmpesir gan Adran 25B.

 

Pan basiwyd y gyfraith gyntaf, roedd Adran 25B yn berthnasol i wardiau meddygol a llawfeddygol oedolion acíwt yn unig. Ar 1 Hydref 2021 cafodd ei estyn i wardiau plant. Rydym am iddo fod yn berthnasol ym mhob lleoliad lle darperir gofal nyrsio, gan ddechrau gyda wardiau cleifion mewnol nyrsio cymunedol ac iechyd meddwl.

 

Mae pawb yn haeddu derbyn gofal diogel ac effeithiol yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Rhaid i ni sicrhau bod tîm llawn o staff nyrsio medrus iawn i ddarparu’r gofal achub bywyd y mae cleifion yn ei haeddu.

#FelUnTîm

Sut i gymryd rhan

Llofnodwch ein deiseb #FelUnTîm

Sut mae RCN Cymru wedi cyfrifo'r ffigur swyddi gwag nyrsio yma?

Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ffigwr swyddi gwag cenedlaethol ar gyfer staff nyrsio (yn wahanol i Loegr). Felly mae’r amcangyfrif RCN hwn yn seiliedig ar y data swyddi gwag a ganfuwyd gennym ym mhapurau’r bwrdd iechyd. Mae’r data’n ymwneud yn bennaf â Mai 2021, ond mae anghysondebau. Mae data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cyfeirio at swyddi gwag nyrsio a bydwreigiaeth yn Band 5 Agenda ar gyfer Newid yn unig, tra bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi data swyddi gwag nyrsys cofrestredig o ddim ond dau ysbyty (Ysbyty’r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg). Mae data ar gyfer bwrdd iechyd Addysgu Powys yn cyfeirio at swyddi gwag nyrsio ym mis Rhagfyr 2019. Ymhellach, dim ond ar gyfer swyddi gwag sydd wedi’u hysbysebu’n gyhoeddus y mae’r amcangyfrif yn cyfrif.

 

Mae hyn yn dangos pa mor anodd yw darganfod ffigur swyddi gwag yng Nghymru. Mae RCN Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ffigwr swyddi gwag cenedlaethol ers blynyddoedd lawer. Mae ein staff nyrsio yn ei chael hi’n anodd darparu’r gofal iechyd gorau i’r cyhoedd wrth golli’r aelodau tîm a’r cydweithwyr y dylent eu cael. Mae angen i Lywodraeth Cymru gynllunio’n well i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd mwy diogel a mwy effeithiol i’r cyhoedd ac i wneud hyn mae angen iddynt wybod faint o nyrsys a staff nyrsio sydd ar goll.

Bwrdd Iechyd Ffigur Swydd Wag (FTE)Mis Ffynhonnell y wybodaeth
Aneurin Bevan 165.45Mai 2021Dolen
Betsi Cadwaladr 541Tachwedd 2020Dolen
Cwm Taf Morgannwg 97.9Mai 2021Dolen
Caerdydd a’r Fro155Medi 2021Dolen
Hywel Dda 408Mai 2021Dolen
Powys 88.1Rhagfyr 2019Dolen
Bae Abertawe264Mai 2021Dolen
Cymru1,719.45Mai 2021Fel y disgrifir uchod